การสังเคราะห์ด้วยแสง ของ ใบไม้
เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจในวงกว้างมาก และ กลายเป็นที่ถกเถียง เกี่ยวกับ “Drought” มันได้ทำการจำกัด Photosynthesis ผ่านไปยัง “Stomatal Closure” ตั้งแต่ช่วงปี 1994 – 1996 หรือ ในการโต้เถียง ที่ผ่านมา ของวงการ Metabolic Impairment และเราได้ค้นพบหลักฐานว่า Impaired ATP Synthesis เป้นปัจจัยหลัก ของการ จำกัดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งได้ค้นพบในปี 1999

การเปรียบเทียบผลลัพธ์ ระหว่าง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของใบไม้ที่มีน้ำเป็นจำนวน และ เกี่ยวกับ ส่วนผสมของน้ำ (RWC) ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง stomatal conductance (g) และ การสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้ CO2 คุณสามารถเข้าไปค้นคว้าที่ https://academic.oup.com/aob/article/89/2/183/193337

วัสดุ และ วิธีการ ในการค้นคว้าเรื่องนี้

ในลำดับ ที่เราค้นพบเมื่อ g และ ส่วนที่มีส่วนผสมของน้ำ และ ศักยภาพของการดึงน้ำ ได้แสดงให้เห็นชัดเจน ว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้ตอบสนองกับ Drought และเราวิเคราะห์ให้เห็น ในบทความนี้

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และการเผาผลาญให้เป็นพลังงาน เราจะแบ่งย่อยออกไปเป็น 5 กระบวนการย่อย โดย ภายใต้ Drought.

กระบวนการย่อย มีดังต่อไปนี้

  • 1. Ribolose 1,5-Bisphosphate (RuBP)
  • 2. ATP Synthase เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ photophosphorylation
  • 3. Leaf Photochemistry เป็นกระบวนการที่ใช้ Chlorophyll a Fluorescence
  • 4. Ribulose 1,5‐bisphosphate carboxylase/oxidase (Rubisco)
  • 5. Permanent Photo-inhibition

ในส่วนเพิ่มเติม :
การเปลี่ยนแปลงของ Sub-Stomatal CO2 ที่เข้มข้น (Ci) โดยใช้ Drought ได้รับการวิเคราะห์ ว่าเป็นตัวชี้วัด เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (อ้างอิงจาก Ortel al., 1994) เราได้ทำการ เอาเรื่องของ Ci ไปใช้ในการทดลองและวิจัย เพื่อหา จุดเปลี่ยนผันแปร ระหว่าง การลดลง และ การเพิ่มขึ้น ของ ค่า Ci เทียบกับ g

การสังเคราะห์ Oxygen RWC ศักยภาพ ของใบไม้ กับ น้ำ

จากรูปกราฟกลุ่มแรก เราจะพบว่า เป็นการ วิเคราะห์ ของ กิจกรรม “Rubisco” ที่อยู่ใต้ Drought โดยที่แกน Y แสดง % ของสิ่งที่เป็นผลงานค้นคว้า และ “Rubisco” ได้ลดลำดับลงมา ในส่วนของ A) Light Saturated Stomatal Conductance และ B) Relative Water Content (RWC) และ C) Leaf Water Potential

 

Ribulose 1,5-bisphosphate

เป็นสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นสารไม่มีสี และมี Double Phosphate Ester เป็นส่วนของ Ketopenthose พวก อะตอม 5 คาร์บอน เรียกว่า Ribulose. เกลือของ RuBP สามารถที่จะทำให้ isolated แต่ว่าเป็นส่วนที่มีปัจจัยอย่างใหญ่ ในเรื่อง การใช้งานของทางชีวะ โดยเราจะมองว่า เอ็นไซม์ Ribulose Bisphosphate Carboxylase Oxygenase (RuBisCO) ได้สังเคราะห์ ปฏิกิริยา ระหว่าง RuBP และ คาร์บอน ออกไซด์ โดยสิ่งที่ได้จะไม่เสถียร เกิดเป็นน คาร์บอน 6 และได้เกิด 3-Keto-2Carboxyarabintol 1,5-bisphosphate แล้วจะกลายเป็น โมเลกุล 3 ตัว เราจะเรียกกระบวนการนี้ว่า “Photorespiration” ทำได้ดีในอุณหภูมิที่สูงกว่า โดยจะมี กรด phosphoglycolic ในวงจร Calvin ให้ดู ATP เป็นส่วนประกอบในกระบวนการนี้

ดูเพิ่มเติมได้ใน คอลลอนด์ในดิน และ เรียนรู้เกี่ยวกับ อินทรียวัตถุของดิน